Đăng nhập

Tin tức

I. GIỚI THIỆU

Phần mềm Đánh giá kết quả làm việc cán bộ, công chức, viên chức là giải pháp tổng thể được thiết kế và xây dựng áp dụng cho các nghiệp vụ đánh giá kết quả làm việc, thi đua khen thưởng hàng năm của Sở Nội vụ. Phần mềm hỗ trợ theo dõi và nắm bắt kịp thời năng suất lao động, hiệu quả công việc của CBCCVC qua từng đợt đánh giá. Ngoài ra, kết quả đánh giá còn là cơ sở theo dõi quá trình phát triển năng lực của CBCCVC, nâng cao chất lượng chuyên môn của CBCCVC và hoạch định các chính sách quản lý.

II. CÁC NHÓM CHỨC NĂNG CHÍNH:

  • Quản lý tổ chức
  • Quản lý hồ sơ và tài khoản đánh giá
  • Thiết lập nhiệm vụ, tiêu chuẩn đánh giá cho CBCC
  • Quản lý đợt đánh giá
  • Đánh giá kết quả làm việc
  • Tổng hợp kết đánh giá
  • Hội đồng xét xuất sắc

Tài liệu HDSD Quản lý đánh giá

Tài liệu HDSD Đánh giá kết quả làm việc

Danh sách tài khoản tập huấn

THÔNG TIN HỖ TRỢ:

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng:
-
ĐT: 0236.3888.355  - Email: vudn2@danang.gov.vn 


Đ
ể hỗ trợ kỹ thuật từ xa, anh chị tải phần mềm Ultraviewer tại đường dẫn sau. Sau khi tải về, chạy phần mềm, đọc cho bộ phận kỹ thuật ID và Password trên phần mềm để được hỗ trợ.

./.